North Star Ökosoft (i det følgende benævnt Ökosoft) anser beskyttelse af privatliv og data for at være meget vigtig. Med denne fortrolighedserklæring (i det følgende “Fortrolighedserklæring”) informerer Ökosoft om behandlingen af personlige data. Ökosoft behandler personlige data med respekt for privatliv og under iagttagelse af gældende databeskyttelsesregler.

Vi forbeholder os ret til når som helst at foretage ændringer i denne Fortrolighedserklæring. Vi anmoder dig om regelmæssigt at læse denne Fortrolighedserklæring, så du kan holde dig ajour med eventuelle ændringer. Denne Fortrolighedserklæring blev sidst ændret den 15/06/2020.

INDHOLD

 1. Definitioner
 2. For hvem gælder denne fortrolighedspolitik?
 3. Kontaktoplysninger
 4. Behandlingsansvarlig
 5. Hvilke personlige data behandler Ökosoft?
 6. Til hvem videregiver vi dine personlige data?
 7. Sikkerhed ved dine personlige data
 8. Opbevaring af dine personlige data
 9. Cookies
 10. Hvilke rettigheder har du, og hvordan kan de udøves?

 

1    DEFINITIONER

Behandling af personlige data: En behandling er en handling eller et sæt handlinger, der vedrører personlige data eller et sæt personlige data, uanset om de udføres via automatiserede processer såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, opdatering eller ændring, hentning, konsultation, anvendelse, levering ved hjælp af videreforsendelse, distribution eller adgangstilladelse på anden måde, justering eller kombinering, maskering, sletning eller destruktion af data. Personlige data er alle oplysninger om en fysisk person, hvorigennem denne person direkte eller indirekte kan identificeres.

En behandler: En behandler er en fysisk eller juridisk person, en statslig instans, en tjeneste eller andet organ, der behandler personlige data på vegne af den behandlingsansvarlige.

En behandlingsansvarlig: En behandlingsansvarlig er en fysisk eller juridisk person, en statslig instans, en tjeneste eller andet organ, der alene eller sammen med andre bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af personlige data.

 

2    FOR HVEM GÆLDER DENNE FORTROLIGHEDSERKLÆRING?

Denne Fortrolighedserklæring gælder for alle direkte kunder og leverandører og alle andre personer, der ikke er medarbejdere i Ökosoft, og for hvem Ökosoft behandler personlige data som ansvarlig for behandling med hensyn til Ökosoft. Nedenfor i denne Fortrolighedserklæring kalder vi en person, der tilhører en af disse grupper, en "berørt person".

 

3    KONTAKTOPLYSNINGER

Navn: North Star Ökosoft, et mærke tilhørende EcoWater Systems Europe NV
Virksomhedsnummer: BE0411.519.827
Adresse: Helge Nielsens Allé 6B, 8723 Løsning, Danmark
E-mail: info@okosoft.dk

Vores funktionær til databeskyttelse eller databeskyttelsesrådgiveren (DPO) er registreret hos databeskyttelsesmyndigheden og sikrer, at Ökosofts behandling af personlige data udføres i overensstemmelse med denne Fortrolighedserklæring og gældende lovgivning om databeskyttelse og fortrolighed. Databeskyttelsesrådgiveren kan kontaktes pr. e-mail på privacy@okosoft.dk.

 

4    BEHANDLINGSANSVARLIG

Kun når Ökosoft handler som behandlingsansvarlig finder punkterne 5 til og med 10 i denne Fortrolighedserklæring anvendelse. 

Hvis du som berørt person ønsker at udøve dine rettigheder, da kontakt altid den behandlingsansvarlige.

 

5    HVILKE PERSONLIGE DATA BEHANDLER ÖKOSOFT?

5.1    På grundlag af udførelsen af en aftale 

Ökosoft behandler personlige data, der kræves for udførelsen af en aftale i hvilken du er en berørt part, eller for at træffe foranstaltninger på din anmodning, inden du indgår en aftale.

 • Ved anmodning om et tilbud

Hvis du gerne vil have yderligere oplysninger om Ökosofts tjenester eller produkter, kan du anmode om et tilbud via forskellige kanaler (telefon, hjemmeside, sociale medier, …). Ökosoft behandler personlige identifikationsdata (såsom navn og e-mail) for at kunne komme med et så korrekt tilbud som muligt.

 • Ved behandling af en bestilling, opfølgning på fakturaer og kommercielle aftaler

Hvis du bestiller produkter eller tjenester fra eller leverer til Ökosoft, behandler Ökosoft personlige identifikationsdata for korrekt at kunne behandle og følge op på bestillingen eller leveringen.

 • Ved garantiregistreringen

Garantiperioden kan forlænges ved at registrere dit produkt på hjemmesiden. For at kunne bestemme garantiperioden korrekt indsamler vi personlige identifikationsdata (navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse).

5.2    På grundlag af legitim interesse

Ökosoft behandler personlige data på grundlag af en legitim interesse forbundet med en af Ökosoft foretaget interessemæssig vurdering. 

 • Ved behandling af et spørgsmål, tilbud om hjælp og tilbud om oplysninger på din anmodning

Ökosoft kan kontaktes via forskellige kanaler (telefon, brevkorrespondance, e-mail, kontaktformular på hjemmesiden, sociale medier). De personlige data, der angives, anvendes kun til at besvare dine spørgsmål.

 • Ved forsendelse af direkte markedsføring

Ökosoft sender direkte markedsføring og behandler i den forbindelse personlige identifikationsdata. Ökosoft respekterer den tilknyttede lovgivning, hvorfor direkte markedsføring kun forsendes, når der eksisterer en kunderelation hvad angår lignende produkter eller services, som Ökosoft selv leverer. Som berørt person har du altid mulighed for at afmelde dig.

 • Ved forbedring af hjemmesidens kvalitet

Ökosoft anvender værktøjer til at indsamle statistikker og få indsigt i brugen af hjemmesiden. Disse oplysninger anonymiseres og er ikke knyttet til dine personlige data. Analytiske værktøjer bruger cookies. Disse er tekstfiler, der lægges på din computer til at indsamle standardoplysninger om internetanvendelse og oplysninger om internetadfærd. Yderligere oplysninger findes i vores cookie-erklæring.

5.3    Foreneligt mål

Hvis vi indsamlede dine personlige data under en legitim interesse eller aftale, kan vi også bruge disse data i fremtiden til et andet formål, der er foreneligt med det originale formål. Her er vi opmærksomme på følgende punkter:

 • Forholdet mellem det oprindelige mål og det nye/fremtidige mål;
 • Den sammenhæng, i hvilken dataene blev samlet (hvad er forholdet mellem dig og Ökosoft);
 • Datatype og -art (drejer det sig om følsomme data?);
 • De mulige følger af den planlagte videre behandling (hvad er følgerne for den berørte person?);
 • Eksistensen af passende sikkerhedsforanstaltninger (såsom kryptering eller pseudonymisering).

 

6    TIL HVEM VIDEREGIVER VI DINE DATA?

Ökosoft videregiver ikke dine personlige data til tredjepart, medmindre:

 • Ökosoft har modtaget din forudgående tilladelse hertil;
 • Ökosoft er forpligtet hertil i forbindelse med lovgivning eller en juridisk procedure;
 • Ökosoft anmodes herom af lovgivende eller retslige myndigheder;
 • Ökosoft arrangerer en event sammen med partnere eller leverandører. Deltagerlisten meddeles også til partnere eller leverandører; 
 • Ökosoft overtages eller opdeles helt eller delvist. I et sådant tilfælde pålægger Ökosoft tredjepart en forpligtelse til kun at behandle personlige data i overensstemmelse med bestemmelserne i denne Fortrolighedserklæring.

Ökosoft gør brug af bestemte underleverandører (f.eks. til vedligeholdelse eller reparationer) og værktøjer (f.eks. CRM-system, mailværktøj) for at lade dem foretage arbejdet med en del af vores tjenester. Disse underleverandører betragtes ikke som tredjepart, men som behandlere. Vi sikrer os, at disse underleverandører træffer de nødvendige tekniske og organisatoriske forholdsregler for at behandle dine personlige data lovligt og efter loven og på ingen måde videregiver disse til tredjepart.

 

7    SIKKERHED VED DINE PERSONLIGE DATA

Ökosoft anerkender, at sikkerheden ved personlige data er en del af databeskyttelsen. Derfor træffer Ökosoft passende tekniske og organisatoriske forholdsregler for at beskytte dine personlige data mod ulovlig behandling eller uautoriseret adgang for at forhindre misbrug.

Ved enhver overførsel af personlige data til en behandler uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) gør Ökosoft altid dette i overensstemmelse med betingelserne i denne Fortrolighedserklæring, og Ökosoft følger gældende lovgivning om databeskyttelse for at sikre tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger. 

 

8    OPBEVARING AF DINE PERSONLIGE DATA

Ökosoft vil kun lagre dine personlige data i den minimumsperiode, der er nødvendig for at opfylde de formål, der er angivet i denne Fortrolighedserklæring, medmindre (i) en længere opbevaringsperiode er påkrævet til løsning af tvistigheder eller (ii) hvis en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov. Ikke-personlige oplysninger kan lagres uden tidsbegrænsning til statistiske formål.

 

9    COOKIES

Cookies er tekstfiler, der lægges på din computer til at indsamle standardoplysninger om internetanvendelse og oplysninger om internetadfærd. Disse oplysninger bruges til at spore besøgendes adfærd og udarbejde statistiske rapporter om hjemmesiden. Yderligere oplysninger om vores cookiepolitik findes på cookie statement. 

 

10    HVILKE RETTIGHEDER HAR DU, OG HVORDAN KAN DE UDØVES?

10.1    Hvilke rettigheder har du?

 • Ret til indsigelse: Du kan forespørge, hvilke personlige data vi behandler om dig, hvad vi bruger dem til, hvilke kategorier af personlige data, vi behandler, til hvilke tredjepartskategorier vi videregiver dine personlige data, hvilken oprindelse de behandlede data har og – hvis relevant – hvilken logik vi anvender, når der foretages automatisk behandling af personlige data.
 • Ret til berigtigelse: Såfremt oplysningerne ikke er korrekte, kan du bede os om at rette dem.
 • Ret til sletning af data: Hvis data ikke er behandlet retmæssigt, eller dine data ikke længere er nødvendige til andet end det formål, hvortil de blev indsamlet, kan du anmode os om at slette dine data.
 • Ret til begrænsning af behandling: Ved at begrænse behandling af dine personlige data kan dine personlige data stadig lagres, men anvendelsen af dem begrænses. Hvis du har anmodet om en begrænsning af behandling, må vi kun lagre dine data. Det vil sige, at der ikke må forekomme andre handlinger med dine data.
 • Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod, at dine data behandles, såfremt behandlingen er baseret på offentlig interesse eller en legitim interesse fra den person, der behandler dine data. Derudover kan du udøve denne indsigelsesret, hvis dine personlige data behandles til direkte markedsføringsformål. Denne ret til indsigelse gælder også for profilering, der danner grundlaget for behandling med direkte markedsføring som formål.
 • Ret til tilbagetrækning af samtykke: Hvis behandlingen af dine personlige data er baseret på et grundlæggende samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. 
 • Ret til portabilitet af data: Du har ret til at få udleveret de af dig indleverede personlige data i et gængs, struktureret og maskinlæseligt format, og du har ret til at overføre disse personlige data til en anden behandlingsansvarlig, hvis behandlingen er baseret på juridiske grunde til samtykke eller på et kontraktforhold.

Ovenstående rettigheder er kun en sammenfatning og forbliver under alle omstændigheder underlagt begrænsningerne i gældende lovgivning om databeskyttelse.

10.2    Hvordan kan du udøve dine rettigheder?

Du kan udøve dine rettigheder ved at sende en e-mail til privacy@okosoft.dk. For at forhindre uautoriseret afsløring af dine personlige data kan Ökosoft anmode om flere oplysninger for at få bekræftet din identitet.

Ökosoft har en måned til at svare på anmodningen. Denne periode tager sin begyndelse, når Ökosoft har modtaget din anmodning og har alle de påkrævede oplysninger til at opfylde anmodningen. Perioden på en måned kan forlænges efter meddelelse og forklaring fra Ökosoft.

Ökosoft skal udlevere de ønskede oplysninger gratis. Hvis anmodningen er ubegrundet eller overdrevet, især på grund af en gentagen karakter, kan Ökosoft opkræve et rimeligt gebyr eller afvise anmodningen.

Hvis du af en eller anden grund antager, at Ökosoft ikke har behandlet din anmodning korrekt, kan du kontakte Ökosoft igen, og vi vil forsøge at nå frem til en løsning sammen med dig.

For fuldstændighedens skyld informerer vi dig om, at såfremt Ökosoft ikke besvarer din anmodning eller nægter denne, eller såfremt vores svar ikke lever op til dine forventninger, har du altid ret til at indgive en klage til en tilsynsførende myndighed.